Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


U nás najdete


  • Ryze české výrobky
  • Kvalitní materiály
  • Komplexnost

Obchodní podmínky

1. Úvodní a všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě E-SHOP LUŽÁNKY a tvoří část obsahu kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím tohoto e-shopu. Kupující je povinen se s nimi před odesláním objednávky seznámit a odesláním objednávky zboží s nimi vyjadřuje svůj souhlas. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny na webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.3. E-SHOPEM LUŽÁNKY se rozumí internetový obchod nacházející se na adrese https://eshop.luzanky.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu') včetně všech počítačových aplikací v prostředí internetu přímo souvisejících s uskutečňováním objednávek zboží nabízených v tomto internetovém obchodě.

1.4. Provozovatelem E-SHOPU LUŽÁNKY, dodavatelem a prodávajícím objednaného zboží je Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, IČ: 00401803, DIČ: CZ00401803, se sídlem Lidická 1880/50, 658 12 Brno (dále jen „prodávající'), zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (http://rejskol.msmt.cz/).

Prodávajícímu lze doručovat:
a) písemné zprávy v listinné podobě na adresu Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 50, 658 12 Brno
b) písemné zprávy v elektronické podobě na adresu klokanuvkufr@luzanky.cz

Prodávajícího lze kontaktovat na tel. č. (+420) 774 277 170

1.5. Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která v E-SHOPU LUŽÁNKY učinila objednávku.

1.6. Kupujícím se rozumí zákazník, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu.

1.7. Zbožím se rozumí věci vystavené na webovém rozhraní obchodu a určené k prodeji.

2. Objednávka a kupní smlouva

2.1. Prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží.

2.2. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádné vyplnění objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu zákazníkem (objednávka) a její odeslání prodávajícímu elektronickou cestou ze sekce Nákupní košík. Zákazník je objednávkou vázán po dobu 72 hodin od jejího odeslání.

2.3. Odesláním objednávky zákazník současně vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a s tím, že náklady, které mu takto vznikly (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jdou k jeho tíži a hradí si je sám.

2.4. Provozovatel internetového obchodu neprodleně vyrozumí zákazníka o doručení objednávky zprávou odeslanou na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce (elektronická adresa zákazníka) a následně ověří aktuální dostupnost objednaného zboží.

2.5. Zboží označené na webovém rozhraní obchodu jako dostupné připraví prodávající k osobnímu odběru nebo k přepravě (expedice) zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, v téže lhůtě o tom zákazníka vyrozumí a vyzve ho k zaplacení kupní ceny.

2.6. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena (návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícím přijat) až v okamžiku, kdy je zákazník vyrozuměn o připravenosti zboží k expedici a vyzván k zaplacení kupní ceny (odstavec 2.5 shora), nevyplývá-li z obsahu komunikace, že kupní smlouva byla uzavřena i ohledně zboží, které bude k expedici připraveno později (např. dosud nedostupné, zadáno do výroby apod.)

2.7. Prodávající není povinen objednávku přijmout a kupní smlouvu uzavřít zejména pokud:
- je zboží nedostupné
- objednávka obsahuje zjevně nepravdivé či rozporné údaje
- zákazník v minulosti od prodávajícího neodebral koupené zboží nebo mu za ně řádně nezaplatil

2.8. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na doručení a balné (expediční náklady).

3. Kupní cena zboží a expediční náklady

3.1. Kupní cena zboží je smluvní a aktuálně platná k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu a je vyčíslena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ke kupní ceně zboží jsou vždy připočteny expediční náklady ve výši vyčíslené zákazníkovi na webovém rozhraní obchodu před odesláním objednávky samostatnou částkou podle zákazníkem zvoleného způsobu dodání zboží. Při objednávce zboží, jehož kupní cena převyšuje 3.000,- Kč a v případě osobního odběru se expediční náklady nehradí (v příslušné části objednávky je uvedena 0)

3.2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu za zboží ani v době 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (viz čl. 2.5 shora), má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil a kupní smlouva je tak zrušena od samého počátku.

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Dodáním zboží se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Zboží prodávající doručuje kupujícímu do jím určeného místa prostřednictvím zásilkové služby dle volby zákazníka uvedené v objednávce. Zboží lze doručit jen do místa na území České republiky. Přijetím objednávky se zvolený způsob doručení zboží včetně expedičních nákladů stává součástí kupní smlouvy.

4.2. U knih a jiného obdobného drobnějšího zboží může zákazník v objednávce zvolit možnost osobního odběru v místě sídla prodávajícího na náměstí 28. října 17, Brno (odběrní místo), a to zpravidla jen v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. Zboží je nutno zaplatit v hotovosti při převzetí nebo uhradit Zálohovou fakturou před vyzvednutím. Platba platební kartou není na odběrním místě možná.

4.3. Kupní cena za zboží, pro které zákazník v objednávce zvolil doručení prostřednictvím zásilkové služby je splatná předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího podle platebních dispozic uvedených ve vyrozumění o připravenosti zboží k expedici (viz odst. 2.5 shora).

4.4. Zboží doručované prostřednictvím zásilkové služby předá prodávající k přepravě nejpozději třetí pracovní den po úplném zaplacení kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání příslušné finanční částky na účet prodávajícího.

4.5. Kupujícímu je se zbožím vždy vydán (k zásilce připojen) daňový doklad k přijaté platbě.

4.6. Kupující je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat neporušenost obalů a počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost ihned oznámit zásilkové službě a případně i převzetí zásilky odmítnout. Pozdější reklamace porušenosti obalu zásilky nemůže být zohledněna.

4.7. Kupující je povinen zboží bezprostředně po dodání prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. v druhu či množství zboží nebo v připojených účetních dokladech.

4.8. V případě, že je kupující zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, umožňuje prodávající úhradu zboží po dodání, na základě faktury, doručené kupujícímu spolu se zbožím. Splatnost faktury je v tomto případě 14 dnů.

5. Záruka a reklamační podmínky

5.1. Na koupené zboží se vztahuje záruka v trvání dvou let. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

5.2. Reklamaci koupeného zboží a nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání kupujícího lze vůči prodávajícímu uplatnit jen písemně. Prodávající následně sdělí kupujícímu adresu místa pro doručení reklamovaného zboží k prozkoumání a prohlídce. Zásilku s reklamovaným zbožím prodávající nepřijme, pokud by její převzetí při doručení bylo podmíněno zaplacením jakékoliv částky (např. na dobírku). Prodávající reklamaci vyřídí do 30 dnů ode dne předložení zboží k prozkoumání a prohlídce, nebude-li dohodnuta lhůta delší.

6. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

6.1. Je-li kupujícím spotřebitel (§ 419 o.z.), má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

6.2. Při odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 6.1. shora, je kupující povinen do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, které od něho na základě zrušené smlouvy obdržel, do místa dle dohody s prodávajícím. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující ze svého.

6.3. Kupující má nárok na vrácení zaplacené kupní ceny za zboží, včetně expedičních nákladů, pokud vrácené zboží není poškozené nebo jinak znehodnocené. Náklady na dodání zboží prodávající kupujícímu vrátí ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.4. Bude-li vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, který je oprávněn si započítat oproti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků ze zrušené kupní smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR') související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Více viz záložka 'ochrana osobních dat'

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a v případě spotřebitele i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

8.2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi zákazníkem, který je spotřebitelem, a prodávajícím je:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
Email: adr@coi.cz
IS DS: x7cab34
Web: http://www.coi.cz
Návrh na zahájení řízení je možné podat také prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce https://adr.coi.cz/cs.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2019